Vad är materialanalys? (PMI)

Materialanalys (PMI)

Materialanalys, även kallad emissionsspektroskopi, är en metod för kvalitativ och semikvantitativ analys av stålets kemiska sammansättning, främst för identifiering och sortering av olika typer.

Analysen utförs genom att en ljusbåge exciteras mellan en vibrerande volframelektrod och provytan. Ljuset från ljusbågen uppdelas i ett prismasystem i spektrallinjer som betraktas genom ett okular.

Spektrumet består av linjer för järn, som används som referenslinjer, och av linjer som är utmärkande för de övriga grundämnena i provet. Några av de karakteristiska linjerna kan fastställas direkt på den kalibrerade skalan.

Andra måste identifieras av aktören med hjälp av kända linjer och en översiktsspegel.

Prover med kända halter av de ämnen som är av intresse kan vara till stor hjälp när man söker efter spektrallinjer vars skalvärde inte är känt.

Vad är laserinducerad nedbrytningsspektroskopi (LIBS)?

Som namnet antyder bygger LIBS-metoden på laserljus och fungerar på så sätt att en högenergilaser pulserar mot ett material för att frigöra joniserad plasma som sedan kan mätas och fastställas med hjälp av plasmasignaturen.

Den stora fördelen med LIBS är storleken på utrustningen, som i våra nya produkter är handhållen och mycket lättanvänd.

Utrustningen används främst för att sortera uppgifter. Dessutom kan analysen användas för att undersöka det kemiska sambandet mellan artiklar och komponenter där det är otillåtet/ olämpligt att skära upp prover.

Vad är optisk Emissionsspektroskopi (OES)?

Optisk emissionsspektroskopi (OES) används i bärbar utrustning.

Utöver allmänna analysmöjligheter har utrustningen även sorteringsmöjligheter, d.v.s. i jämförelse med kodad standard och med möjlighet att programmera avskaffningsnivån samt ett optiskt eller akustiskt larm på avskaffningsnivån.

Vad är X-Ray Fluorescenser (XRF)?

Den transportabla röntgenfluorescensanalys-utrustningen kan förutom att analysera enskilda grundämnen även klassificera cirka 100 standardnivåer med hjälp av en inbyggd referensdatabas. Förutom stål kan utrustningen analysera vissa kopparlegeringar.

Utrustningen används främst för att sortera uppgifter. Dessutom kan analysen användas för att undersöka det kemiska sambandet mellan artiklar och komponenter där det är otillåtet/ olämpligt att skära upp prover.