Vad är virvelströmsprovning?

Vad är Virvelströmsprovning?

Ett virvelströmstest är en testmetod som utförs genom elektromagnetism som kan tillämpas på alla strömledande föremål. Även känt som “induktivprövning”.

Metoden kan användas till: Sprickdetektering, mätning av korrosion och materiell tjocklek, materiell sortering, spårning av värmepåverkade zoner, mätning av beläggningar, mätning av elektrisk konduk-tivitet och metallspårning.

I princip så består utrustningen av dessa tre komponenter: en generator, en testspole och en inspel-ningsapparat, såsom en amperemätare eller ett oscilloskop.
En växelström produceras i generatorn och passerar genom testspolen.  När denna ström passerar ge-nom testspolen skapas ett magnetiskt fält runt spolen, det primära fältet.

Detta magnetfält inducerar virvelströmmar i testobjektetnär testspolen hålls ovanför den. Virvelströmmarna i testobjektet kommer samtidigt att inducera ett magnetiskt fält, sekundärfältet, vilket är i motsats till det primära fältet. Storleken på det sekundära fältet i förhållande till det primära fältet beror bland annat på testobjektets elektriska och magnetiska egenskaper.

Om en amperemätare är ansluten till testspolen så kommer amperemätaren att visa en standardutmätning som indikerar testobjektets tillstånd. Om amperemätaren återställs kommer den att ligga kvar på noll när testspolen förs över testobjektet, förutsatt att virvelströmmar kan flyta oförändrat i testobjektet.

Om strömmarna ändrar värde så kommer storleken på det sekundära fältet också att ändras. Detta kommer i sin tur att ändra storleken på det primära fältet i testspolen och därigenom ändra strömmen genom den, vilket kommer att påverka amperemätaren.
Virvelströmmarnas värde påverkas bland annat av förändringen i testobjektets elektriska och magnetiska egenskaper, sprickor eller inneslutningar i testobjektet och avståndet från testspolen till testobjektet. Det är dessa förhållanden som utnyttjas vid virvelströmstestning.

Se Virvelströms produkter
Hvirvelstrøm (EC) ​​​​​

Fördelar:

Fördelarna med virvelströmstestning jämfört med andra metoder för t.ex. sprickdetektering är som följer:

  • Metoden går snabbt att tillämpa då ingen för- eller efterbehandling av studieobjektet krävs.
  • Metoden kräver ingen direktkontakt mellan testspolen och testobjektet, vilket bland annat innebär att metoden kan användas ovanpå målade ytor. Vidare är det möjligt att tillämpa metoden under vatten.
  • Metoden är billig att använda eftersom inga material behöver förbrukas.
  • Vid kontroll av större serier kan metoden automatiseras.

Virvelströmsprovning historia:

Under perioden 1775-1900 upptäckte och formulerade forskare som Coulomb, Ampere, Faraday, Ørsted, Arago, Maxwell och Kelvin det mesta av den kunskap vi har idag om magnetism och elektromagnetism. Det är denna kunskap som ligger till grund för principerna för elektromagnetisk oförstörande testning som används idag.

År 1824 upptäckte Arago att oscillationerna hos en magnetiserad pendel dämpades kraftigt när den kom i kontakt med ett icke-magnetiskt, elektriskt ledande material. År 1820 upptäckte Ørsted det magnetiska fält som skapades runt en ledare genom vilken en ström flyter. Samma år upptäckte Am-pere att två lika stora strömmar som leds mitt emot varandra i två närliggande ledare tar bort magnet-fältet runt ledarna. Faraday upptäckte principerna för elektromagnetisk induktion 1831. Maxwell sam-lade dessa och andra upptäckter i ett tvådelat verk som publicerades 1873. Maxwells ekvationer för magnetism och elektromagnetism används fortfarande som grund för forskning inom dessa områden.

Det tog ett antal år innan denna kunskap tillämpades på oförstörande testning. Under 1930- och 40-talen gjordes stora framsteg inom detta område. En av drivkrafterna bakom detta var tysken Dr Förster. Under denna period genomförde han många banbrytande experiment och formulerade teori-erna om virvelströmstestning, samt konstruerade helt nya typer av utrustning för denna testning.

Allt eftersom Dr. Förster konstruerade sina första enheter har utvecklingen av virvelströmstestning gått snabbt. Framför allt har det inom perioden 1975-85 skett en enorm utveckling både vad gäller utrust-ningen och tillämpningen av metoden. I mitten av 1980-talet började den första generationen mikro-processorbaserad utrustning dyka upp på marknaden. I dessa enheter är det möjligt att lagra data, t.ex. undersökningsdata, referensfel, indikationer m.m.